Skip to Main Content

APA-richtlijnen (7e): APA-richtlijnen

Een zeer uitgebreide uitleg over de nieuwste editie APA, met veel voorbeelden

Hoe gebruik je deze gids?

Deze Library Guide is bruikbaar als een leermiddel voor:

 • de beginner - kennismaking met de APA-richtlijnen;
 • de gevorderde - snel overzicht van veranderingen in de regels ten opzichte van de oude APA editie.

Aan het eind van elke pagina kun je jezelf toetsen.


Een overzicht van de Nederlandse APA-richtlijnen is te vinden in de publicatie De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie).

De voorbeelden van bronvermeldingen in deze gids geven de 'ideale' situatie weer, voor alle uitzonderingen verwijzen we je naar het boekje De APA-richtlijnen uitgelegd.

De richtlijnen in de nieuwe editie zijn op een aantal punten vereenvoudigd en er is meer aandacht voor online bronnen.

Daarnaast is in de 3e editie van de Nederlandse APA-richtlijnen een hoofdstuk toegevoegd over de opmaak van je verslag.

Wat is APA?

De APA-stijl is een uitgebreide handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten. APA staat voor de American Psychological Association, maar de richtlijnen worden ook toegepast in andere vakgebieden.

Een belangrijk onderdeel van de APA-stijl zijn de richtlijnen voor literatuurverwijzing en bronvermelding. Deze worden wereldwijd door de studenten, docenten en onderzoekers van veel hogescholen en universiteiten gebruikt, ook in Nederland.
In 2020 is er de 7e editie van The Publication Manual verschenen ( APA 7th).

In deze gids hebben we het alleen over de APA-richtlijnen voor bronverwijzing en bronvermelding.

De APA-stijl hanteert de zogenaamde auteur-datum methode voor het verwijzen van bronnen.

Er zijn ook andere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst. Naast APA zijn dat bv. MLA, Chicago, Harvard en Vancouver.

Waarom verwijzen naar bronnen?

Als je een verslag schrijft verzin je natuurlijk niet zomaar iets. 

Je verkent je onderwerp, laat je inspireren en onderbouwt je keuzes. Je bouwt verder op ideeën, theorieën en onderzoek van anderen. Het moet wel altijd duidelijk zijn wat je zelf hebt bedacht en waar je je op het werk van iemand anders baseert.

Daarom moet je naar elke bron verwijzen die je in je werk hebt gebruikt. Naast teksten kunnen dit ook afbeeldingen, video's, audio, statistieken, diagrammen, etc. zijn.

Doe je dat niet dan is er sprake van plagiaat. Plagiaat is een inbreuk op het auteursrecht en kan grote gevolgen hebben, zoals schadevergoedingen en reputatieverlies.

Door je bronnen te vermelden:

 • toon je aan
  • dat je op de hoogte bent van eerder en lopend onderzoek;
  • dat je het onderwerp diepgaand hebt bestudeerd, en betrouwbare en gezaghebbende bronnen hebt geraadpleegd;
 • ondersteun je je argumentatie door te verwijzen naar 'autoriteiten': gerespecteerde auteurs, wetenschappelijke werken;
 • stel je anderen in staat de bronnen terug te vinden waarop jij je hebt gebaseerd, voor verdieping of om zo je interpretatie te bevestigen; 
 • maak je duidelijk wat je eigen gedachten zijn en wat die van iemand anders (academische integriteit);
 • respecteer je het intellectueel eigendom van de maker. Doe je dat niet, dan is er sprake van plagiaat.

Door gebruik en correct vermelden van relevante bronnen verhoog je je geloofwaardigheid en daarmee ook de kwaliteit van je verslag.

Nederlandse APA-richtlijnen vs. APA guidelines

In deze gids vind je de Nederlandse APA-richtlijnen voor het hoger onderwijs, gebaseerd op de 7e editie van The Publication Manual of American Psychological Association. 

De van oorsprong Amerikaanse APA-richtlijnen laten zich niet altijd goed toepassen in het Nederlandse taalgebied. Voor de Nederlandse richtlijnen, bedoeld voor het hoger onderwijs, zijn de oorspronkelijke normen als uitgangspunt genomen. Op enkele punten wordt hier echter van afgeweken als de richtlijnen in het Engelse taalgebied botsen met de taalregels in het Nederlands. 

Hieronder het overzicht in het kort:

 

Nederlandse richtlijnen

APA 7

Druk, editie etc.

Worden niet afgekort, wel als cijfer weergegeven

2e editie, 3e druk

Worden wel afgekort:

2nd ed.

Raadpleegdatum

'Geraadpleegd op [dag maand jaar], van [URL]'.

De raadpleegdatum wordt altijd genoemd.
 

'Retrieved [Month day, year], from [link website]'

De raadpleegdatum wordt alleen genoemd als het waarschijnlijk is dat de inhoud van de webpagina gewijzigd zal worden.

Gewijzigd figuur of tabel

Noteer 'Aangepast overgenomen uit' in plaats van 'Overgenomen uit'.

Noteer ‘Adapted from’ in plaats van ‘From’.

Voor- en tussenvoegsels bij achternamen

 • bij verwijzingen in de tekst


   
 • in de bronnenlijst

Om beter aan te sluiten bij de internationale gebruiken volgen de  Nederlandse richtlijnen bij het alfabetiseren van bronnen en verwijzingen in de tekst de Amerikaanse richtlijnen:  

Bij achternamen worden tussenvoegsels als 'van de', 'de', etc. in de verwijzing in de tekst met een hoofdletter genoemd. Een citaat uit een boek van Rob de Haas uit 2020 wordt in de tekst (De Haas, 2020, p. 76).

'De Haas' en 'Van der Poel' worden en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V.

Komma voor &
(serial komma)

In de Amerikaanse richtlijn wordt in de bronnenlijst vanaf twee auteurs een komma geplaatst voor het &-teken, bijvoorbeeld: Jansen, E., & De Vries, P.

Hoewel het in het Nederlands niet gebruikelijk is om in een opsomming een komma te zetten voor ‘&’ of ‘en’ is ervoor gekozen deze Amerikaanse richtlijn over te nemen.

APA 7th vs. APA 6th - belangrijkste verschillen

Wat is er veranderd?

Met ingang van het studiejaar 2021/2022 zullen de nieuwe richtlijnen toegepast worden in het hoger onderwijs. 

Op de website van www.auteursrechten.nl/apa  vind je een overzicht van de veranderingen in tabelvorm (handig om bijvoorbeeld te printen). Voor alle details raadpleeg de richtlijnen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Nederlandse richtlijnen vind je hieronder.

 
Verwijzingen in de tekst:

1. Meerdere auteurs:

Vanaf drie auteurs wordt bij een verwijzing in de tekst alleen de eerste auteur genoemd, gevolgd door et al. Dit geldt vanaf de eerste verwijzing.

Bronnenlijst:

2. Meerdere auteurs:

Tot 20 auteurs: alle namen worden in de bronvermelding opgenomen. Bij meer dan 20 auteurs wordt de bronvermelding ingekort: de eerste 19 auteurs worden genoemd, gevolgd door het beletselteken met spaties . . . en dan de laatste naam.

3. Boek / ebook: 

 • De plaats van uitgave wordt niet meer vermeld, de uitgever wel. 
 • Ook bij een ebook wordt de uitgever vermeld. De uitgever staat vóór de raadpleegdatum plus URL of https://doi.org/xxxx.
 • Bij meerdere uitgevers alle namen noemen.
 • Als de organisatie gelijk is aan de uitgever komt de naam van de uitgever te vervallen.

4. Tijdschriftartikel

 • De DOI (Digital Object Identifier), een code waarmee tijdschriftartikelen en e-books online kunnen worden teruggevonden, wordt altijd vermeld in het format https://doi.org/xxxx
 • Het nummer van de aflevering van het tijdschrift wordt altijd genoemd.

5. Webpagina

De naam van de website wordt vermeld achter de titel, behalve als auteur/organisatie gelijk is aan naam van de website.

6. Figuren en tabellen

Boven figuren en tabellen zet je het nummer vetgedrukt en de titel cursief. 

7. Onderwijspublicatie

 • Bij afstudeeropdrachten, proefschriften en stageverslagen wordt de omschrijving van het document achter de titel tussen vierkante haakjes geplaatst.
 • De plaatsnaam van de onderwijsinstelling komt te vervallen.

Test jezelf!