Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Eigenaarschap

Wie is de eigenaar van

 • Gemaakte lesmaterialen
 • Documenten
 • PowerPoint presentaties
 • Kennisclips
 • Artikelen
 • Onderzoek
 • Rapporten
 • enz.

In de meeste gevallen is de eigenaar van deze publicaties Avans hogeschool. Dit is namelijk opgenomen in de CAO hbo E7:

Artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom

De rechten op het auteurs-, octrooi- of kwekersrecht alsmede de baten voortvloeiend uit:

 •  het vervaardigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van de Auteurswet;
 • het uitvinden van een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze in de zin van de Rijksoctrooiwet; of
 • het kweken of winnen van een ras waarop een kwekersrecht kan worden gevestigd als bedoeld in de Zaaizaad- en Plantgoedwet

komen toe aan de werkgever indien het vervaardigen, uitvinden, kweken of winnen door de werknemer in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de werkgever.

Bron: CAO-hbo 2020 https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/132/original/085_021_CAO_2020_DEFDEF.pdf?1599123172

 

Let op: Omdat Avans de auteursrechthebbende is, kan je je content niet zomaar verkopen aan een uitgever en zo je auteursrecht afstaan aan de uitgever. Omdat in principe Avans hogeschool de auteursrechthebbende is, leggen de uitgevers de volledige verantwoordelijkheid bij Avans hogeschool neer. Wat inhoudt dat als er plagiaat wordt geconstateerd, Avans hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. 

 

Docenten/medewerkers met een vast dienstverband

Avans Hogeschool oefent het auteursrecht uit over alle producten die docenten, met een vast dienstverband, ten behoeve van Avans maken in het kader van de uitoefening van hun functie. Avans volgt hierin de geldende wetgeving en cao-hbo. 

Voor docenten met een part-time aanstelling, met meerdere dienstverbanden en/of met een eigen bedrijf geldt dat Avans het auteursrecht heeft op alle producten en resultaten die zij in het kader van hun aanstelling en opgedragen werkzaamheden gemaakt hebben. De tijdstippen of dagen waarop het werk is uitgevoerd is hierin niet van belang.

 

Bron: https://srs.saxion.nl/wp-content/uploads/2018/01/Publicatiebeleid_Saxion.pdf

Onderzoekers

Avans oefent het auteursrecht uit over alle producten die onderzoekers, met een vast dienstverband, ten behoeve van Avans maken in het kader van de uitoefening van hun functie. Avans volgt hierin de geldende wetgeving en cao-hbo.

 

Bron: https://srs.saxion.nl/wp-content/uploads/2018/01/Publicatiebeleid_Saxion.pdf

Studenten

Avans erkent dat het auteursrecht op studentwerken, die beogen de kennis en vaardigheden van de student te toetsen, bij de student berust. Een student kan immers alleen beoordeeld worden op oorspronkelijk werk dat aantoonbaar van de student zelf is. Dit geldt voor zowel de inhoud als de vormgeving. Gezien het bovenstaande erkent Avans ook dat het stageverlenend bedrijf het auteursrecht niet kan claimen.

 

Bron: https://srs.saxion.nl/wp-content/uploads/2018/01/Publicatiebeleid_Saxion.pdf

ZZP-ers, freelancers

Het auteursrecht op werken van freelancers, uitzendkrachten en andere  partijen komt niet automatisch toe aan de hogeschool. Het is in dat geval raadzaam om in een  overeenkomst heldere afspraken te maken over het auteursrecht.

Bron: https://studiecentrumche.nl/storage/2020/06/Publicatiebeleid-CHE.pdf

Gezamenlijk auteursrecht

Van gezamenlijk auteursrecht is sprake als er meerdere auteurs van verschillende instellingen zijn of als een Avans‐medewerker voor meerdere werkgevers aan een onderzoek werkt. 

In het  geval een kennisproduct is gemaakt door meerdere auteurs, onder wie auteurs die niet aan Avans zijn verbonden, is bij publicatie toestemming nodig van de verschillende  auteursrechthebbenden. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

 

Bron: https://studiecentrumche.nl/storage/2020/06/Publicatiebeleid-CHE.pdf